Facebook Google plus Tweeter Unia europejska
Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Inowrocław
ul. Królowej Jadwigi 15 Inowrocław
lgd@inowroclaw.pl

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu grantowego

Dnia 19 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu grantowego „Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław” Nr RPKP.11.01.00-04-0026/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Stronę Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu reprezentowała Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław reprezentowali: Wiceprezes Zarządu – Pan Dariusz Ligęza oraz Skarbnik Stowarzyszenia – Pan Andrzej Dargacz.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 -  30.06.2023 r.

Wartość projektu: 3 696 602,25 zł

Całkowita wartość dofinansowania: 3 142 111,88 zł

Wkład własny 554 490,37 zł


<< wstecz